Return to Kazuo Kadonaga Home Page

 

GLASS NO. 3 E , 1992, 23 1/2 x 37 x 27 1/2", Wt. 1,850 lb.,Cast Glass

 


 

Return to w3art home page